VALTA KUULUU KANSALLE – säännöt

Voimassaolevat säännöt: 22.09.2022 09:28:58

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Valta kuuluu kansalle r.p., sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä puolueeksi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Puolueen ensisijaisena tarkoituksena on rehellisellä, ihmisarvoa kunnioittavalla ja aktiivisella poliittisella toiminnalla osallistua valtiolliseen vaikuttamiseen Suomessa, tavoitteenaan suosia kansanäänestysten järjestämistä ja siten edistää vuorovaikutuksellista demokratiaa, jossa kansalaisia aidosti kuunnellaan ja jossa heille avautuu reaalinen mahdollisuus osallistua suoraan päätöksentekoon yhteisissä asioissa sekä valtakunnallisesti että kunta- ja maakuntatasolla. Lisäksi puolue edistää parlamentaarista hallintomallia, jossa valtaa jaetaan oikeudenmukaisesti kannatuksen mukaan kaikille ryhmille ja sen kautta tasapuolisemmin koko kansalle, koska perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue osallistuu vaaleihin asettamalla niihin ehdokkaita sekä valmistelee, ohjaa ja tukee ehdokkaidensa ja puolueen vaalitoimintaa. Lisäksi puolue järjestää kokouksia, puhetilaisuuksia ja juhlia sekä julkaisee audiovisuaalista tuotantoa. Piiri- ja paikallistason toiminnan ja ehdokasasettelun periaatteet ja käytännöt sovitaan ja toteutetaan puoluehallituksen johtamalla paikallisyhdistysten yhteistoimintamenettelyllä, jota kuvataan tarkemmin näiden sääntöjen pykälässä 5. Toimintansa tukemiseksi puolue kerää jäsenmaksuja, julkaisee ja myy ääni- ja kuvamateriaalia, toimeenpanee arpajaisia, varojen keräyksiä ja myyjäisiä sekä vastaanottaa lahjoituksia.

4 § Jäsenet

Puolueen varsinaisina jäseninä on vain henkilöjäseniä. Tukijäsenyys on mahdollinen yhdistyksille ja kaikille Suomen kansalaisille. Puolueen jäseniksi voidaan hyväksyä vain Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa, sekä sellaiset yhdistykset, joissa tai joihin suoraan tai välillisesti kuuluvissa yhdistyksissä on jäseninä vain edellä mainittuja henkilöitä. Jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta päättää puoluehallitus. Vuosikokous päättää jäsen- ja tukijäsenmaksujen suuruudesta. Puolueen varsinaisilla jäsenillä on oikeus osallistua vuosikokoukseen, jossa heillä on puhe-, esitys- ja äänioikeus. Puolueen kunniajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksuja.

5 § Puolueen järjestörakenne ja vaalit

Puolue on keskusjohtoinen. Paikallista toimintaa ja vaaleja varten puolueella on puolueen mallisääntöjen mukaisia kunnallisia ja tarvittaessa myös maakunnallisia tukiyhdistyksiä, jotka edustavat puoluetta ja ovat sitoutuneet puolueen agendaan. Puoluehallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä, jos puolueen jäsenmäärä on alle sata (<100); kuusi (6) jäsentä, jos jäseniä on sata - viisisataa (100- 500); kahdeksan (8) jäsentä, jos jäseniä on yli viisisataa mutta korkeintaan tuhat (501-1000); kymmenen (10) jäsentä, jos jäseniä on yli tuhat (>1000). Puolueen perustajajäsenillä ja eduskuntaryhmän puheenjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus.

Puoluehallitus päättää puolueen osallistumisesta eduskuntavaaleihin, kunta- ja aluevaaleihin, Euroopan parlamentin vaaleihin ja tasavallan presidentin vaaleihin.

Ehdokkaat tasavallan presidentin ja Euroopan parlamentin vaaleihin valitaan koko maassa toteutettavalla jäsenäänestyksellä.

Ehdokkaat eduskuntavaaleihin sekä aluevaaleihin nimeävät puolueen vaalipiirien alueella toimivat tukiyhdistykset, joiden edustajina ja valtuuttamina niiden puheenjohtajat yhdessä puoluehallituksen kanssa muodostavat vaalipiiritason päätöksentekoelimen. Ehdokkaita nimetään pääsääntöisesti enintään niin monta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia tai valtuutettuja. Jos ehdokkaita nimetään useampia, on vaalipiirissä suoritettava jäsenäänestys. Puoluehallitus nimeää vaalipiireihin vaaliasiamiehet ja heidän varamiehensä.

Kuntavaaleissa paikalliset tukiyhdistykset nimeävät ehdokkaat sekä vaaliasiamiehet.

6 § Puolueen talous

Puolueen kaikki varallisuus ja omaisuus ja omaisuuden tuotto käytetään pykälässä kaksi mainitun tarkoituksen mukaisen poliittisen toiminnan edistämiseen. Tätä tarkoitusta varten puolueella voi olla palkattua henkilökuntaa, ja se voi omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja muuta omaisuutta sekä harrastaa kohtuullisessa määrin myös sijoitustoimintaa. Puoluehallitus päättää puolueen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

7 § Puolueen kokoukset, toimikaudet ja tilikausi

Maalis-kesäkuussa kokoontuva vuosikokous valitsee puoluehallituksen, joka johtaa puoluetta ja jonka toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa sekä ottaa puoluesihteerin. Kutsu vuosikokoukseen ja mahdolliseen ylimääräiseen puoluekokoukseen lähetetään jäsenille sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Lisäksi vuosikokouksessa valitaan seuraavaan vuosikokoukseen saakka yksi tai kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallituksen vastuuvapaudesta. Puolueen tilikausi on kalenterivuosi. Kaikissa kokouksissa puheenjohtajana toimii ensisijaisesti hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä ensisijaisesti puoluesihteeri.

8 § Puolueen nimen kirjoittaminen

Puolueen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä puoluesihteerin tai jonkun varapuheenjohtajista kanssa.

9 § Sääntöjen muuttaminen

Puoluekokous voi muuttaa näitä sääntöjä, mikäli 3/4 jäsenistä kannattaa muutosta. Sääntöesityksen tulee olla puoluehallituksella sekä jäsenistön nähtävillä vähintään neljä viikkoa ennen puoluekokousta.

10 § Puolueen purkautuminen

Jos puolue purkautuu, sen omaisuus on luovutettava puoluekokouksen päätöksen mukaisesti jollekin suoran demokratian periaatteiden mukaista valtiollista toimintaa harjoittavalle tai yleistä kansanvalistustyötä tekevälle rekisteröidylle yhdistykselle tai järjestölle.

 

Valta kuuluu kansalle r.p.

Y-tunnus: 3217570-2

https://vkkpuolue.fi 

puoluetoimisto@vkkpuolue.fi