PUOLUEEN YLEISOHJELMA

1. ARVOT

Valta kuuluu kansalle -puolueen keskeisimpiä arvoja ovat vapaus, sananvapaus, omistamisen vapaus, yhtäläinen ihmisarvo, henkilökohtainen koskemattomuus, aito demokratia, avoimuus, rehellisyys, reiluus ja hyväntahtoisuus. Puolue pitää kristinuskon perinnettä länsimaisten yhteiskuntien syntymisessä ja kansojemme sivistämisessä historiallisesti erittäin tärkeänä ja myös nykyiseen arvopohjaamme oleellisesti vaikuttavana tekijänä. Maassamme on paljon uudistettavia asioita, mutta paljon myös säilytettäviä; puolue on rohkea uudistaja ja järkevä säilyttäjä. Poliittisella kartalla puolue on lähinnä keskustaoikeistolainen, mutta suoran demokratian ja yhteistyön nimissä se tarjoaa välineitä ja tilaa myös laajapohjaisemmalle ajattelulle. Puolue haluaa rakentaa kansamme keskuuteen hyväksyvää ja positiivista ilmapiiriä ja olla koko kansan puolue.

2. PÄÄPERIAATE

Puolue osallistuu rehellisellä, ihmisarvoa kunnioittavalla ja aktiivisella poliittisella toiminnalla valtiolliseen vaikuttamiseen Suomessa, ja sen ensisijainen tarkoitus ilmenee puolueen sääntöjen toisessa pykälässä: puolue haluaa ”edistää vuorovaikutuksellista demokratiaa, jossa kansalaisia aidosti kuunnellaan ja jossa heille avautuu reaalinen mahdollisuus osallistua suoraan päätöksentekoon yhteisissä asioissa”.

Perustuslain toisen pykälän mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Saman pykälän toisessa momentissa korostetaan, että kansanvaltaan sisältyy myös yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Kansanvaltaisuutta painotetaan myös perustuslain 94 §:ssä, johon on kirjattu, että mikään kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita.

Punaisena lankana kaikessa puolueen toiminnassa onkin nimensä mukaisesti demokratian perimmäinen periaate ja tunnuslause ”Valta kuuluu kansalle”. Puolueen tavoitteena on lisätä suoraa demokratiaa esimerkiksi kansanäänestysten muodossa. Demokratiamme ei ole vielä valmis, vaan siinä on vielä hyvinkin paljon kehittämisen varaa. Suomea on johdettava kansalaisten enemmistön tahdon mukaisesti perustuslain pohjalta. Kansan johtajien on palveltava kansaa eikä toisin päin.

Puolueen tärkeänä tavoitteena on myös hallitus–oppositio-asetelman hautaaminen ja parlamentaarisen hallintomallin luominen. Kunkin eduskuntaryhmän täytyy saada valtaa kannatuksensa eli kansalaisten antaman mandaatin painoarvolla, mikä reaalisesti lisää kansanvaltaisuutta. Puolueen pitkän tähtäimen suunnitelmissa onkin perustuslain uudistaminen tältä osin.

3. POLITIIKKAOHJELMAT

Puolue tarjoaa useita uusia, raikkaita ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja eri politiikkasektoreille, mutta haluaa alistaa ne kaikki pääperiaatteensa mukaiselle suoralle demokratialle. Suomalaisten pitää kollektiivina saada itse päättää omista asioistaan ja Suomen poliittisesta suunnasta.

3.1 EU- JA ULKOPOLITIIKKA

Puolueen tavoitteena on säilyttää Suomi vahvasti kansainvälisenä ja Euroopan vapaakauppaa vaalivana ja silti itsenäisenä ja puolueettomana sekä sotilaallisesti liittoutumattomana maana. Puolueen toinen tärkeä tunnuslause on: ”Itsenäinen ja puolueeton Suomi”.

3.2 SISÄPOLITIIKKA

Puolue pitää sisäistä turvallisuutta yhtenä tärkeimmistä politiikan osa-alueista, sillä kaikkien täytyy voida luottaa siihen, että maassamme on joka puolella turvallista elää ja liikkua. Puolue suhtautuu kriittisesti totalitaarisiin hallintomalleihin, joissa kansalaisoikeuksien turvaaminen on jopa virkakoneiston taholta uhattuna.

3.3 ENERGIA- JA MAASEUTUPOLITIIKKA, INFRASTRUKTUURI SEKÄ KANSALLISOMAISUUS

Puolue haluaa säilyttää omavaraisuuden korkean asteen sekä ruoka- ja energiantuotannon että muun huoltovarmuuden suhteen. Tie- ja rautatieverkko, sähkö-, lämpö- ja vesiverkko, kaivostoiminta sekä metsien, vesistöjen ja pohjavesien hallinta tulee olla suomalaisten käsissä. Puolueen tavoitteena on pitää kaikki valtion strategiset monopolit valtion omistuksessa. Puolue vastustaa sellaista keskittämispolitiikkaa, jolla maaseudulta viedään oma päätäntävalta. Puolue haluaa olla koko Suomen puolue.

3.4 TALOUS- RAHA- JA VEROPOLITIIKKA

Puolue ajaa VTT Tuomas Malisen mallintamaa talousohjelmaa, jossa tasavero on keskeisessä roolissa, sekä yritysten arvonlisäveron alarajan nostamista 60 000 euroon. Puolue kannattaa yritysten verottamista ainoastaan ulosmaksetun voiton perusteella.

3.5 YRITTÄJYYS

Puolue haluaa edistää työllisyyttä ja siten tukea yrittäjyyttä Suomessa. Erityisenä kohderyhmänä puolue haluaa nostaa esiin yksinyrittäjät ja alle kymmenen hengen mikroyritykset, joita on yli 90 % Suomen yrityksistä ja jotka ovat jääneet aivan liian vähälle huomiolle suomalaisessa yhteiskunnassa. Tärkeänä aiheena puolue näkee mikroyrittäjien oikeusturvakysymykset, joihin puolue kiinnittää vahvasti huomiota.

3.6 JULKINEN SEKTORI JA DIGITALISAATIO

Puolue pyrkii keventämään hallintorakenteita ja purkamaan liian yksityiskohtaista sääntelyä sekä yhdenmukaistamaan tietoverkkojärjestelmiä ja kannustaa Suomea olemaan alan kehityksen kärjessä. Puolue suhtautuu kriittisesti it-teknologian suuntauksiin, joissa ihmisiä käytetään hyväksi salaisesti tai koemielessä, tai joiden kautta pyritään rajoittamaan kansalaisten vapautta tai valvomaan heidän liikkumistaan. Puolue ajaa anonyymiä digitaalista identiteettiä sekä ihmisten oikeutta omistaa oma datansa ja määrätä sen käytöstä.

3.7 YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Puolue suhtautuu varauksellisesti vihreään siirtymään ja ilmastohysteriaan sekä paheksuu siihen liittyvää kansalaisten rahastamista, mutta suhtautuu positiivisesti puhtaan teknologian kehittämiseen keskittyvään teollisuuteen ja tutkimukseen.

3.8 KOULUTUS- JA OIKEUSPOLITIIKKA SEKÄ MEDIA

Puolue kannustaa itsenäisen ajattelun korostamiseen koulutuksessa ja paheksuu koulu- ja oikeuslaitosten politisoitumista sekä pitää tärkeänä, että niihin ei valita henkilöitä poliittisilla virkanimityksillä. Puolue vaatii, että perustuslakia noudatetaan tarkasti lainsäädännössä ja kaikissa oikeuskäytännöissä. Yleisradion kuuluu olla aidosti puolueeton tiedon jakaja ja suomalaisen kulttuurin edistäjä.

3.9 TIEDE- TAIDE- JA KULTTUURIPOLITIIKKA

Puolue korostaa tieteen riippumattomuutta, jossa kaikkea on lupa kritisoida ja jossa kaikki suorastaan täytyy kyseenalaistaa; totuus kestää aina kritiikin. Puolue arvostaa kaikkea taide- ja kulttuurielämää ja erityisesti sellaista, joka vahvistaa kansallista itsetuntoa ja tuottaa hyvinvointia kansalaisille.

3.10 MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA

Puolue pitää tärkeänä, että Suomen maahanmuuttopolitiikka on kaikin puolin lainmukaista ja hallittua. Puolue ei hyväksy Eurooppaan saati Suomeen kohdistuvaa massasiirtolaisuutta ja jopa yhteiskuntarauhaa uhkaavaa ohjelmallista väestönvaihtoa.

3.11 PUOLUSTUSPOLITIIKKA

Suomen tulee olla rauhan ja puolueettomuuden esimerkkimaa, joka kaikissa tilanteissa kykenee ylläpitämään uskottavaa maanpuolustusta. Puolue pitää hyvänä nykyisen kaltaista yleistä asevelvollisuutta ja vaalii isänmaallista maanpuolustushenkeä.